Beslissers in de zorg/zorgverleners: hoe komen wij van tegenstrijdige naar gezamenlijke zienswijzen en oplossingen?

De afgelopen jaren zijn er harde maatregelen genomen om de jaarlijkse kostenstijging in de zorg te beperken. Patiënten en zorgverleners voelen de gevolgen. Managers, bestuurders en politici hebben met een andere problematiek te maken. Omdat de handvatten voor de complexe wereld van vandaag te moeilijk te vinden zijn, kunnen zie niet anders dan terugvallen op traditionele werkwijzen, best practices en methodieken. Hiervan is echter bekend dat ze voor een wereld zijn geoptimaliseerd die niet meer bestaat. In deze situatie zijn klachten, verwijten en schuldtoewijzingen onvermijdelijk. Laten wij eens kijken of en hoe dit anders kan.

Hieronder een kleine oefening.

.

Oefening: welke technieken/werkwijzen kregen de afgelopen 10 jaar de voorkeur?

Oefening zorg

Herkent u iets? Wilt u beter begrijpen wat er aan de hand is, een conflictsituatie oplossen of een bijdrage leveren om de problematiek bij de oorzaken in plaats van de symptomen aan te pakken? Dan nodigen wij u uit de 3-4 uur te investeren.

Posted in bureaucratie, complexiteit, constructieve dialoog, gezamenlijk bewustzijn, handvatten, kwaliteitsmanagement, overheid, risicomanagement, valkuilen, zorg | Leave a comment

Sociaalweb – Nederland kantelt de zorg, een compilatie van een verjaardagsfeest van NL Kantelt.

Source: Sociaalweb – Nederland kantelt de zorg, een compilatie van een verjaardagsfeest van NL Kantelt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gelooft u dat een duurzaam en betrouwbaar gezondheidssysteem voor ons en onze kinderen mogelijk is? | Zorgdenkers Netwerk

Nederland heeft reeds één van de beste zorgsystemen ter wereld. Wel zijn we gevangen in protocollen, dure bureaucratie en er staan ons diverse uitdagingen te wachten (denk aan de vergrijzing en de …

Source: Gelooft u dat een duurzaam en betrouwbaar gezondheidssysteem voor ons en onze kinderen mogelijk is? | Zorgdenkers Netwerk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

18 November STIR Avondinspiratie – Gezondheid en zorg

Stad van Morgen

STIR Avondinspiratie | Thema Gezondheid | Voor ons en onze kinderen: er is veel meer mogelijk dan wij denken (pilot sessie)

Vervolg op 26 april
Tijdens het STIR Avondcollege van 26 april hebben wij van Eugen Oetringer gehoord hoe TomTom- achtige technieken hem de weg naar therapieën wezen die bij de ADHD en dyslexie van zijn zoon de doorbraak leveren. Hij stelde tevens een lijst met therapieën voor die, na het uitziet, deze technieken gebruiken zonder dat iemand het weet. Samen met de besproken talenten bij mensen met ADHD, dyslexie en autisme vonden wij het dusdanig interessant dat wij het initiatief ‘School of Talents’ zijn gestart. Er blijkt nog veel meer mogelijk te zijn.

Het Zorgdenkers Netwerk, wat mede vanuit Eugen’s ervaringen is ontstaan, heeft een reeks vergaande mogelijkheden gevonden. Tijdens dit interactieve avondcollege gaat Eugen voorstellen wat ze hebben gevonden. Wellicht dat u, als patiënt, zorgverlener/uitvoerder…

View original post 138 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Root Cause Analyse Nieuwe Stijl

Tijdens de jaren 1980/1990 waren onopgeloste problemen bij veel organisaties geen optie. Root cause analyse leverde de kernoorzaken van de problemen. Tegelijk leverde het de diepe inzichten om de problemen permanent op te lossen. In de steeds complexere wereld ontstond echter een nieuw probleem: de analyse leverde te veel oorzaken. Dit had onvoldoende resultaten tot gevolg. Root cause analyse werd vervolgens vervangen door best practices en het continue verbeteren van processen. In het begin werkte het. In de wereld van vandaag de dag veranderen de processen echter sneller als ze bijgewerkt en getest kunnen worden.

In deze situatie hebben wij het oude root cause analysis aangepast. Wij concentreerden het op ‘high-impact’ problemen en gebruikten patronen waar data, wiskunde en spreadsheets onvoldoende werkten. Dit leverde kernoorzaken en inzichten die met de gebruikelijke technieken (traditioneel en vooruitlopend) onvoldoende aandacht hadden of buiten de boot vielen. Sommige bleken dusdanig fundamenteel te zijn dat ze doorbraakresultaten op gebieden leverden die wij niet geanalyseerd hadden.

Voorbeelden van vaak geziene, fundamentele kernoorzaken

 1. KantelpuntDe kernoorzaak van verlammende bureaucratie en overweldigende complexiteit.
 2. Bestuurders en managers moeten beslissingen nemen terwijl de handvatten voor de complexe wereld van te moeilijk te vinden zijn.
 3. Een communicatiekloof tussen centrale organisaties en de werkvloer (in beide richtingen). Patronen voor het bestaan van een communicatiekloof:
  • Te veel hits bij het zoeken op het Intranet.
  • Te veel achterhaalde of tegenstrijdige strategieën, standaarden, processen en protocollen.
  • Onvoldoende compliance met het beleid op de werkvloer.
  • ‘Lessons learned’ die verloren gaan.
  • Een verlammende bureaucratie en/of een overweldigende complexiteit
 4. De alternatieve routeCapaciteitsknelpunten/files en hun vergaande gevolgen: een bekend fenomeen in complexe systemen, met weinig aandacht in de virtuele en complexe wereld van organisaties en bij hersenonderzoek.

 

Posted in bureaucratie, complexiteit, kwaliteitsmanagement, Leadership, Management, Project Management, projectmanagement, Quality Management, risicomanagement, Risk Management, Root Cause Analysis | Tagged , | Leave a comment

Next Generation Root Cause Analysis

During the 1980/1990’s and in many organisations, unsolved problems were no option. Root cause analysis delivered the root causes of problems. In turn, this provided the insights to solve the problems once and for all. In the increasingly complex world, however, root cause analysis identified too many causes. It didn’t work well anymore. In its place came best practices and ongoing process improvement. Initially, it worked. But in today’s world, environments change quicker than processes can be updated and tested.

In this situation we adapted root cause analysis to focus on high-impact problems and used patterns where data, mathematics and spreadsheets fell short. It delivered causes and insights today’s practices (traditional and advanced) had missed. Some of those turned out to be at such fundamental level that they delivered breakthrough results in areas that had not been analysed.

Examples of fundamental and common root causes we found:

 1. S-curve The root cause of crippling bureaucracy and overwhelming complexity
 2. Executives and managers must make decisions while the guidance to what works in today’s world is too difficult to find.
 3. A communication gap between central organizations and the field. Indicators for such a gap:
  • Too many hits with Intranet search.
  • Outdated or conflicting strategies, standards, processes and protocols.
  • Insufficient compliance in the field.
  • Lessons learned being lost.
  • A crippling bureaucracy and/or overwhelming complexity.
 4. The alternative routeCapacity bottlenecks/traffic jams and their devastating impact: a known phenomenon in complex systems but little attention in the virtual and complex world of processes, IT applications, hierarchies and in brain research.
Posted in Bridging the Gap, Leadership, Root Cause Analysis | 3 Comments

School of Talents

Stad van Morgen

Het afgelopen STIR avondcollege ging over de problemen van jongeren die afwijken van de norm (door dyslexie, autisme of ADHD bijvoorbeeld) en daardoor een probleem hebben in de reguliere maatschappij. Vaak worden zij onterecht behandeld met medicijnen terwijl natuurlijke middelen veelal betere resultaten leveren.

Talentvolle mensen met succesvolle therapieën zijn uitgenodigd om binnen de Stad van Morgen een coöperatieve samenwerking te starten onder de naam SAFE (veiligheid) en zo samen een veilige en voortstevende leeromgeving te scheppen waarin de jongeren zichzelf en hun eigen talenten kunnen ontdekken. We willen deze ” School of Talent” in Eindhoven opzetten.

Wie doet mee? Meld u aan:
jp@stadvanmorgen.com (Jean-Paul Close, initiatiefnemer Stad van Morgen)

Eugen Oetringer eindigde zijn verhaal met de beeldspraak van een rotonde in plaats van kruispunt met stoplichten. Uitgaande van de unieke authenticiteit van elk van deze individuen is generiek, massagericht onderwijs een handicap, een regelrechte ramp vaak, zowel voor de…

View original post 167 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment